TNS Boys - 2021-22

Ethan Anjema              Josh Blundy

Ben Bottrill                   Evan Brown

Peyten Knight              Mataio Magliaro

Jacob Mills                  Jacob Ostropolec

Travis Ostropolec        Luke Quirion

Connor Stinson           Kole Tewkesbury

Coaches:  Ben Ostropolec, Chris Anjema

14b - 3-12-2022.jpg