TNS Boys - 2021-22

Ethan Anjema

Josh Blundy

Ben Bottrill

Evan Brown

Peyten Knight

Mataio Magliaro

Jacob Mills

Jacob Ostropolec

Travis Ostropolec

Logan Sparks

Connor Stinson

Kole Tewkesbury

Coaches:  Ben Ostropolec, Chris Anjema